E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปรับแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารพบบุคลากร และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการปรับแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารพบบุคลากร และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดแบบ Social distancing นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ได้กล่าวเปิดงาน และเริ่มกิจกรรมแรกเป็นการนำเสนอเพื่อปรับแผนการปฏิบัติการประจำปี 2564 โดย ผศ.สพ.ญ.พิมพชนก  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในเรื่องของแผนการปฏิบัติการประจำปี 2564  หลังจากนั้นคณะผู้บริหารได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคณะ พร้อมกันนี้คณะยังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ระดับคณะ ประจำปี  2563 ขึ้น  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยในปี 2563  มีบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 25 ท่าน  ดังนี้

ด้านการผลิตบัณฑิต

-          การสอนระดับปรีคลินิก             ได้แก่    รศ.ดร.ถาวร  มิ่งสกุล

-          การสอนระดับคลินิก                ได้แก่    ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์  วีระกุล

-          การพัฒนานักศึกษา                 ได้แก่    รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์  นพวิญญูวงศ์ น.สพ.ศิวายุ  รัตนะกนกชัย

และนายพงศ์พันธุ์  พงษ์สะพัง

ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่    ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา  ฤกษ์อยู่สุข น.สพ.กานต์  ยงวณิชย์

และ นายชัยพร  สร้อยคำ

ด้านบริการวิชาการสุขภาพสัตว์และสังคม ได้แก่   ผศ.สพ.ญ.ดร.ศริญญา  ฤกษ์อยู่สุข สพ.ญ.สโรชา  เพิ่มทรัพย์

และ นายพิทัย  กาญบุตร

ด้านทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ได้แก่   รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย, สพ.ญ.เฉลิมขวัญ  นนทะโคตร

และ นางวัน  บัวจันทร์

ด้านการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

-          จรรยาบรรณ                        ได้แก่    ผศ.สพ.ญ.ดร.ชุลีพร  ศักดิ์สง่าวงษ์ สพ.ญ.นิตยา  บุญบาล

และ นายพงษ์ศักดิ์  ดอนแปว

-          สนับสนุนการบริหารทั่วไป          ได้แก่    รศ.น.สพ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน น.สพ.สมพงษ์  หอยสังข์

และ นางสาวฐานิตย์  อริยะกอง

-          การพัฒนาตนเอง                    ได้แก่    ผศ.น.สพ.ดร.สุชาติ  วัฒนชัย, น.สพ.ปิยะศักดิ์  วิภูศักดิ์

และ นางสาวชนิดา  ชาอินทร์

-          การให้บริการอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่    น.สพ.อวิรุทธ์  วิชัยวงษ์ และนางสาวอ้อยใจ  พรมศรี


Last Updated on Friday, 25 December 2020 08:05  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th