E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินภายใต้การเปลี่ยนแปลง

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานบริหารและธุรการได้จัดโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ “Catch the trend Blend future : ไล่ทันแนวทางร่วมผสานอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทราบถึงแนวโน้มที่ต้องเผชิญหลัง COVID-19 การบริหารการเงินและทรัพย์สินภายใต้การเปลี่ยนแปลง และมีการเตรียมความพร้อมในการปรับตนเองเพื่อครอบครัวในอนาคต โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับวิทยากร ซึ่งทางคณะได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาธิต บวรสันติสุทธิ์ นักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSI) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  และสมาคมประกันชีวิต เป็นต้น มาเป็นวิทยากร การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ จำนวนกว่า 30 คน


Last Updated on Friday, 25 December 2020 08:03  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th