E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     ในช่วงบ่ายของวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งจัดขึ้นโดยชุมนุมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท  ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ในระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม  2563  ณ ตำบลดอนช้าง  ตำบลบ้านหว้า  ตำบลบ้านทุ่ม   อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะและให้บริการวิชาการทางสัตวแพทย์  โดยให้บริการฉีดวัคซีน  ถ่ายพยาธิเพื่อป้องกันโรค  ตรวจสุขภาพสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่  ได้เรียนรู้วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน  ซึ่งในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจรูญรัตน์  จันทร์เพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้นำในเขตชุมชน   ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก และในส่วนของคณะนำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธนาคาร นะศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  คณาจารย์ นายสัตวแพทย์  และนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 - 5  จำนวน 110 คน ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยเช่นกัน


Last Updated on Friday, 25 December 2020 07:27  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th