E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 06.30 - 07.30 น. ณ สนามหญ้าหน้าห้องสมุด อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดงาน “บัณฑิตมุทิตาสถาบันและแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563” ขึ้น กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้รำลึกถึงบุญคุณของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันเป็นสถาบันประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้ว ยังเป็นโอกาสที่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษารุ่นน้อง และญาติมิตรทั่วไปได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 28 มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมจำนวนทั้งหมด 77 คน ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563 นี้ด้วย  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้กล่าวให้โอวาท และแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตสัตวแพทย์ รุ่นที่ 28 ของคณะ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย  ในการนี้คณบดีได้มอบโล่และช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ สพ.ญ.กัลยรัตน์  มโนภินิเวศ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง  และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ น.สพ.ปริญญา  สร้อยทองคำ  อดีตนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  หลังจากนั้น น.สพ.ปริญญา  สร้อยทองคำ  ได้เป็นตัวแทนกล่าวนำบัณฑิตปฏิญาณตน และ สพ.ญ.กัลยรัตน์  มโนภินิเวศ ได้เป็นตัวแทนบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต กล่าวความรู้สึกและขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะ  และคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนจนทำให้ประสบผลสำเร็จจบการศึกษาเป็นบัณฑิตอย่างเต็มความภาคภูมิใจ หลังจากนั้นเป็นการแสดงของผู้นำเชียร์  เพื่อเป็นการต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  โดยการจัดงานในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน  นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตเป็นจำนวนมาก เสร็จสิ้นพิธี คณาจารย์และบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านร่วมกันถ่ายภาพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง


Last Updated on Tuesday, 15 December 2020 06:11  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th