E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ “การบริหารคณะตามเกณฑ์การบริหารเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันจันทร์วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวางแผนและงบประมาณ กองบริหารงานคณะ ได้จัดการโครงการพัฒนาผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารคณะตามเกณฑ์การบริหารเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารคณะในปัจจุบัน รวมถึงผู้ที่ตั้งเป้าหมายที่จะทำหน้าที่ผู้บริหารในอนาคตได้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาเกณฑ์การบริหารเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) มาใช้ในการขับเคลื่อนคณะสู่ความเป็นเลิศตามพันธกิจที่รับผิดชอบ โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับวิทยากร โดยคณะได้รับเกียรติจาก ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าภารกิจ ตลอดจนบุคลากรคณะผู้มีความสนใจในการบริหารคณะในอนาคต


Last Updated on Tuesday, 08 December 2020 00:55  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th