E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA)”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยาก ในโครงการประชุมสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA)” จัดโดยงานวิจัยและบริการการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะ กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรของคณะสัตวแพทย์ ได้เห็นตัวอย่างการจัดทำหลักสูตรและเข้าใจถึงแนวทางหรือรูปแบบการจัดทำหลักสูตรที่มีการประกันคุณภาพตามรูปแบบของ AUN QA ตลอดจนมีความเข้าใจในแนวทางการจัดทำผลการดำเนินงานของหลักสูตรในการขอรับรองจากสถาบันรับรองที่เป็นสากล ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.ดร.น.สพ.กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Last Updated on Monday, 07 December 2020 00:50  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th