E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้ามาทำงานทราบถึงสิทธิ ข้อปฏิบัติ และกฎระเบียบเบื้องต้น ที่พึงได้รับสำหรับบุคลากรใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ และนำเสนอข้อมูลหัวข้อ “เสริมสร้างทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรต่อไปในอนาคต หลังจากนั้นทีมบุคลากรภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ ได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำความรู้จักกับการบริหารภายในคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ความก้าวหน้าของบุคลากร สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรจรรยาบรรณ การลา กฎระเบียบและวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งในระหว่างการสัมมนามีการถาม-ตอบ และสอดแทรกกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี  โดยบุคลากรใหม่ได้รับความรู้เพิ่มเติม มีความสนุกสนานและรู้จักเพื่อนร่วมงานยิ่งขึ้น


Last Updated on Wednesday, 02 December 2020 02:49  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th