E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพในการเตรียมและการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ใน Journal quartile score 1 (Q1) สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 12.45 – 16.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เผด็จ  ธรรมรักษ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-เธนุเวชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาการสืบพันธุ์ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการเตรียมและการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ใน Journal quartile score 1 (Q1) สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพสูง 25% ของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ รวมถึงการใช้เพื่อประกอบการขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ และการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการดำเนินการตามข้อแนะนำของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ที่มีข้อแนะนำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง การจัดการโครงการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ทำหน้าที่กล่าวต้อนรับและขอบคุณวิทยากร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเป็นกันเอง  และเสร็จสิ้นโครงการเมื่อเวลา 16.30 น.


Last Updated on Friday, 27 November 2020 06:45  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th