E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

E-mail Print PDF

     เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 14.30 น. ณ ห้องราชสีห์ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะได้เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์จำนวน 14 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 จำนวน 70 คน จากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยในกิจกรรมดังกล่าวบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ได้ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากทางคณะจะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า การจัดการเรียนการสอน และการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในคณะแล้ว ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปพร้อมด้วย โดยกิจกรรมเปิดบ้านในครั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน รวมถึงการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิชาชีพการสัตวแพทย์ อีกด้วย


Last Updated on Friday, 27 November 2020 06:35  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th