E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ ผู้จัดการคลินิกนอกเวลา พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1, 3 และ 4 จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวัตถุประสงค์การเข้าศึกษาดูงานของทีมในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ทางด้านการดูแลสัตว์สุขภาพสัตว์เลี้ยงจากสถานที่จริง
     โดยโรงพยาบาลสัตว์ได้มอบหมายให้ น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ ผู้จัดการคลินิกนอกเวลา เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาล โดยนำเข้าศึกษาดูงานทั้งแผนกศัลยกรรมและอายุรกรรม ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ โดยมี นายพิทัย กาญบุตร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการตรวจวิเคราะห์ ส่วนด้านคลินิกสัตว์ใหญ่ น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข และ น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ นายสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ทางด้านการการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในโค และม้า


Last Updated on Wednesday, 25 November 2020 01:18  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th