E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

E-mail Print PDF

     ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วีรพล ทวีนันท์ กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา  อาจารย์ น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์  น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ สัตวแพทย์ประจำคลินิกหน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลสัตว์ นายสุบรร จันทะเสน นายจักริช จันทสอน พนักงานขับรถยนต์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วม “โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในพื้นที่จังหวัดน่าน  โดยได้ร่วมออกหน่วยให้บริการให้ความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์ ให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพสำหรับสัตว์ ณ บ้านบ่อสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  โดยผลการออกพื้นที่ในครั้งนี้มีสัตว์ที่เข้ารับบริการดังนี้

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ให้บริการ โค จำนวน 46 ตัว กระบือ จำนวน 9 ตัว

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ให้บริการ โค จำนวน 9 ตัว กระบือ จำนวน 14 ตัว

     ซึ่งกิจกรรมคณะให้บริการประกอบด้วย 1. ให้บริการความรู้เรื่องโรคระบาดในสัตว์ ให้คำแนะนำการเลี้ยง  2. ให้บริการบริการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD; Foot and Mouth Disease)  จำนวน 89 ตัว  3. ตรวจท้อง 6 ตัว 4. เจาะเลือดเพื่อตรวจหาปรสิตในเลือด 10 ตัวอย่าง 5. พร้อมกับมอบวิตามินและแร่ธาตุก้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์


Last Updated on Monday, 23 November 2020 07:16  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th