E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้อสอบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม KKU Exam and KKU E-learning”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างข้อสอบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม KKU Exam and KKU E-learning” จัดโดย งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่มีความสนใจสามารถสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม KKU Exam and KKU E-learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คณะหรือมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวโดยการนำเอาระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และผ่านหลากหลายช่องทางในทุก ๆสถานที่ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้คณะได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล ของคณะ  นางสาวรสรินทร์ บางใบ และ นางสาวนาราภัทร คำสวาท สังกัดศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในครั้งนี้


Last Updated on Wednesday, 18 November 2020 07:25  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th