E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจแผนและประกันคุณภาพการศึกษา งานแผนและงบประมาณ กองบริหารงานคณะ ได้จัดกิจกรรม “การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562” ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ  ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะได้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อได้รับทราบข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน และแนวทางการประเมินตนเอง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาพรวม โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย

     รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน

     รศ.ดร.นันฑรัตน์ โฆมานะสิน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการตรวจประเมิน

     ผศ.ดร.ลิ่มทอง พรหมดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการตรวจประเมิน

     รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ฝึกประสบการณ์

     รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ฝึกประสบการณ์

     ผศ.ดร.สุขอังคณา  แถลงกัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ฝึกประสบการณ์

     รศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ฝึกประสบการณ์

     และ นายคมสัน  พันธ์ชัยเพชร ผู้ประสานงาน

     ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วยคณะผู้บริหาร นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมทั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน และหัวหน้าภารกิจ โดยคณบดีให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน และผู้ฝึกประสบการณ์ และนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นกรรมการตรวจประเมินและคณะผู้บริหารได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีการสัมภาษณ์บุคลากรทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาชีพ (สัตวแพทย์) และสายสนับสนุนทั่วไป ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร และทางคณะได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานเป็นอย่างมาก โดยหลังจากนี้ทางคณะกรรมการตรวจประเมินจะได้มีหนังสือแจ้งสะท้อนผลการประเมินให้ทางคณะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะอย่างเป็นทางการอีกครั้งLast Updated on Monday, 16 November 2020 03:00  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th