E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. มอบเงินจากโครงการ “ดนตรีปันสุข”เข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ โรงพยาบาลสัตว์

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  5  พฤศจิกายน  2563  ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ได้รับมอบเงินบริจาคเพื่อกองทุนสงเคราะห์สัตว์ จำนวน 2,050 บาท (สองพันห้าสิบบาทถ้วน) จาก นายฌานปกรณ์  เฉียบแหลม นายวัชระพล ถนอมสัตย์ นายชนพล จันทศร  นายภานุพงศ์  เปลรินทร์  นายวีระชัย  ศรีแสง และ นางสาวนริศรา  นากลางดอน นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ (แขนงดนตรีพื้นเมือง) จากการจัดกิจกรรมโครงการ “ดนตรีปันสุข” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา GE 142145 ภาวะผู้นำและการจัดการ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563


Last Updated on Tuesday, 10 November 2020 06:01  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th