E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา VM-KKU Meeting ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทางสัตวแพทย์ (Education transformation in Veterinary Medicine)”

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดการประชุมสัมมนาในโครงการ VM-KKU Meeting ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทางสัตวแพทย์ (Education Transformation in Veterinary Medicine)” ซึ่งคณะได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมอันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง STEEP ซึ่งหมายถึง S; Social การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในหลากหลายมิติล้วนมีผลต่อแนวคิด/พฤติกรรมในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เช่น จำนวนประชากรที่ลดลง การเป็นสังคมผู้สูงวัยมากขึ้น ความคาดหวังต่อการได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ สิทธิเสรีภาพ ฯลฯ T; Technology ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง มีผลต่อการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว กว้างไกล และทำให้กระบวนงานต่าง ๆ ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แต่ก็อาจจะมีผลกระทบทางลบตามมาด้วยเช่นกัน เช่น ข่าวปลอม ข้อมูลเท็จ ฯลฯ E; Economics การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางเศรษฐกิจในทุกระดับ มีผลต่อการตัดสินใจในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกในการบริโภค รวมถึงมีผลต่อความสามารถในการเลือกใช้สินค้าและบริการ ฯลฯ  E; Environment การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบที่ติดตามมาต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น โรคภัยไข้เจ็บทั้งในคนและในสัตว์ ภาวะโลกร้อน ฯลฯ P; Political การเมือง นโยบายของรัฐบาล การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ โดยปัจจัยเหล่านี้ทำให้มหาวิทยาลัยรวมถึงคณะวิชาจะต้องมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที รวมถึงในแวดวงของวิชาชีพการสัตวแพทย์ก็เช่นกัน คณะต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนของ STEEP ที่กำลังเกิดขึ้น เช่น การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น โดยการเพิ่มความรู้หรือทักษะทางด้านกฎหมาย การเงิน การตลาด เทคโนโลยี ฯลฯ ที่จะทำให้บัณฑิตสามารถทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้คณะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ/ความคาดหวังและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบันให้มากขึ้น เช่น การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนการสอนแบบ Flipped classroom ฯลฯ ทั้งนี้ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนของคณะนั้นจะมีการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะเป็นสำคัญ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งอาจจะใช้เวลาอยู่บ้าง และคณะจะจัดกิจกรรมในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อระดมแนวคิดและความคิดเห็นทั้งจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและบุคลากรภายในคณะต่อไป


Last Updated on Monday, 09 November 2020 03:28  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th