E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและพัสดุ ประจำปี 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงานคณะและโรงพยาบาลสัตว์ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและพัสดุ ประจำปี 2563 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอน ประกอบด้วย นางสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา หัวหน้างานงบประมาณ กองคลัง และ นายวีระชาติ สุริยะเสน หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทางด้านการเงินและพัสดุของทางราชการ และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น แนวปฏิบัติในการรับและคืนเงินมัดจำสัตว์ป่วย ฯลฯ นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความชัดเจนของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


Last Updated on Tuesday, 03 November 2020 03:17  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th