E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าพบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลหารือโครงการวิจัย VR (Virtual Reality) เพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.00-14.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา หัวหน้าโครงการวิจัยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เพื่อการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ในทางสัตวแพทย์ (Virtual Reality Technology for Veterinary Anatomy Teaching and Learning) และทีมผู้วิจัย ได้เข้าหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.นิพัฒน์ เรืองแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล และ อาจารย์ ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณบดีได้เล่าถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยว่า คณะได้ร่วมกับบริษัทบูลโอเชี่ยน เทคโลโลยี จำกัด และบริษัทกฤชสร55 ในการพัฒนาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง เพื่อเป็นต้นแบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาทางกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์   ให้เทียบเท่ากับต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการวิจัย โดยเฉพาะการเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง ซึ่งจำแนกเป็น 7 ระบบ ได้แก่ ระบบพื้นผิวร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบน้ำเหลือง ระบบประสาทและระบบการย่อยอาหาร รวมถึงแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยและงบประมาณที่จะต้องใช้ประมาณ 1.2 ล้านบาท ทั้งนี้ นายเพิ่มพงศ์ เอี้ยวบันดาลสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทบูลโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด และ น.สพ.ศาสตรา สิทธิสาร กรรมการผู้จัดการบริษัทกฤชสร55 ได้แนะนำและสาธิตการใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง แก่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลและผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล  ซึ่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลกล่าวว่าโครงการวิจัยเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยตอบสนองต่อนโยบายการเรียนรู้แบบ Education Transformation ของมหาวิทยาลัย และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือ Innovation รวมถึงการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ด้วย  ซึ่งจะได้หารือท่านรองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลเพื่อหาแนวทางในการสนับสนุนงบประมาณต่อไป


Last Updated on Monday, 02 November 2020 08:34  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th