E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมหารือแนวทางและความเป็นไปได้ในการบูรณาการหลักสูตรสองปริญญา

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมทีมผู้บริหารคณะ และบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ให้กาต้อนรับทีมผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยการหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและพิจารณาแนวทางในการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ควบคู่ไปกับการศึกษาทางด้านการบริหารและจัดการอันเป็นไปตามแนวนโยบายการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันมากให้ขึ้น มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่หลากหลายมากขึ้น โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป


Last Updated on Monday, 02 November 2020 03:47  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th