E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำทีมบุคลากรคณะร่วมกันจัดกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยร่วมใจกันปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด ได้แก่ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นกาลพฤกษ์ ต้นสะเดา และต้นมะค่าโมง โดยทำการปลูกบริเวณส่วนป่าด้านหน้าคณะตามแนวถนนมิตรภาพ  ซึ่งกล้าไม้ดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในเรื่องการรักษ์โลก ซึ่งมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันบริเวณด้านหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นพื้นที่สีเขียวแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีบรรยากาศที่ร่มรื่น และสวยงาม


Last Updated on Monday, 26 October 2020 07:16  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th