E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Trainee meet trainer” ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมผู้ฝึกสุนัข สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการ Trainee meet trainer” ประจำปีการศึกษา  2563  ณ  โรงเรียนฝึกสุนัขทีเจด็อกเฮาส์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาพฤติกรรมของสุนัขและได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกสุนัขด้วยตนเอง  รวมถึงยังส่งเสริมให้นักศึกษามีความผูกพัน ความเข้าใจในตัวสุนัข และกิจกรรมฝึกสุนัขยังสามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่สุนัขที่ได้รับการฝึกมากยิ่งขึ้น โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มี ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นางสมบัติ  แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ และนักศึกษาสัตวแพทย์ เข้าร่วมโครงการและดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน


Last Updated on Monday, 19 October 2020 06:03  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th