E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารในหัวข้อ “Big Data”

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำครงการพัฒนาผู้บริหาร ในหัวข้อBIG DATA” ณ ห้องประชุมอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งทางสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีและเห็นผลชัดเจนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยได้นำข้อมูลต่าง ๆ มาวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร เช่น จำนวนผู้มาใช้บริการ ประเภทผู้มาใช้บริการ ประเภทหนังสือที่ได้รับความนิยม และที่สำคัญคือนำข้อมูลความไม่พึงพอใจของผู้มาใช้บริการเพื่อปรับปรุงการทำงาน รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลทำให้สามารถเข้าดูข้อมูลได้ตลอดเวลาและเป็นข้อมูลปัจจุบัน ส่งผลให้การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด มีความน่าเชื่อถือและได้นำข้อมูลไปใช้ในการทำงานจริง โดยคณะได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้บริหารทั้งสายวิชาการและผู้บริหารสายสนับสนุน คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจเสนอตัวทำหน้าที่เป็นผู้บริหารคณะในอนาคตได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการรวมแล้วมากกว่า 30 คน


Last Updated on Friday, 16 October 2020 07:54  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th