E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัข  สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลด้านสุขภาพสัตว์  ช่วยป้องกันการติดต่อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงสู่คน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพการสัตวแพทย์ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ นำโดย อ.สพ.ญ.ดร.น้ำฟ้า เฟื่องบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์และสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ ประกอบด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา ผศ.สพ.ญ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ อ.สพ.ญ.ดร.สุภัทตรา  จิตติมณี น.สพ.ปิยะศักดิ์  วิภูศักดิ์ น.สพ.ศิวายุ  รัตนกนกชัย และนักศึกษาสัตวแพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 95 คน  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การถ่ายพยาธิ และให้บริการตรวจร่างกายแก่สุนัขและแมวเบื้องต้น  ณ  พื้นที่ตำบลศิลา และตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีประชาชนในพื้นที่นำสุนัขและแมวมาเข้าร่วมรับบริการรวมทั้งหมด 6 จุด เป็นจำนวนทั้งสิ้น  343  ตัว ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างเสริมความสามัคคีให้กับชุมชน อีกทั้งยังสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกในการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


Last Updated on Monday, 12 October 2020 06:41  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th