E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 11.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในภารกิจด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group ร่วมกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะขึ้น เนื่องจากคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความต้องการ/ความคาดหวังของนักศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาถึงความต้องการ ความคาดหวังและข้อเสนอแนะต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเข้าร่วมจำนวน 17 คน แบ่งเป็นเป็นนักศึกษาไทย 9 คน และเป็นนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 8 คน และนักศึกษาได้ร่วมให้ข้อมูล/ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะต่อไป


Last Updated on Tuesday, 06 October 2020 01:31  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th