E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการพัฒนานวัตกรรม

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้ให้การต้อนรับ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คุณวันนิสา วงษ์สัมปันโน ผู้จัดการอาวุโส อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมงาน ในกิจกรรมโครงการ “แนวทางการพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในครั้งนี้ โดย ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ได้กล่าวถึงนโยบายด้านนวัตกรรมและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการที่สร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยพยายามเน้นการต่อยอดจากผลงานวิจัยของนักวิจัยในแต่ละส่วนงาน โดยทางมหาวิทยาลัยมีกลไกและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังได้ช่วยให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างนวัตกรรมในด้านสาขาวิชาชีพการสัตวแพทย์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีความใกล้เคียงเพื่อนำไปสู่การสร้างแบรนด์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ เช่น ชุดตรวจโรคในสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยงหรือปศุสัตว์ ยาในสัตว์ ฯลฯ และ คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ได้เน้นมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของงานวิจัย ผลงานวิจัยและการจดสิทธิบัตรต่าง ๆ ซึ่งศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีที่จะมาแลกเปลี่ยนแนวคิดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรและการจดสิทธิบัตรต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป


Last Updated on Friday, 02 October 2020 03:07  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th