E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำคณะและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 11.30-13.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา พร้อมด้วย นายสิทธิพร กาบบัวลอย และนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 8 คน ได้ร่วมออกบริการวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำคณะและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และบุคลากรที่สนใจด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้ได้รับทราบข้อมูลของคณะและรายละเอียดการจัดการศึกษา ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ของหลักสูตร สำหรับประกอบการตัดสินใจในการเลือกสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรของคณะ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิชริน ทักษิณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนักเรียนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อนึ่ง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยถือว่าเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนที่มีศิษย์เก่าสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มากที่สุดในรอบระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในครั้งนี้จะทำให้คณะได้ทราบถึงความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะอีกทางหนึ่ง


Last Updated on Wednesday, 30 September 2020 01:32  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th