E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตน้ำนมโค และการแสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี

E-mail Print PDF

    เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับหน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง งานบริการวิชาการ โรงพยาบาลสัตว์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ปาฐกถาพิเศษและแสดงมุทิตาจิต รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี ภายใต้หัวข้อเรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตน้ำนมโค” โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการเลี้ยงโคนม การป้องกันโรค การยกระดับมาตรฐานฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณผลผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     โดยกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ/การแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยมีวิทยากรหลายท่านร่วมสัมมนาอภิปราย ประกอบด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คำพา กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ บรรยายหัวข้อ Pestivirus in Thai Cattle: inception @dedication of KKU.” ผศ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์ ศรีสุภา กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ บรรยายหัวข้อ ปัญหาสุขภาพกีบ และงานวิจัยในโคนมไทย น.สพ.สุปัญญา บุตรพรหม บริษัทซีพี-เมจิ จำกัด บรรยายหัวข้อ การจัดการสุขภาพและผลผลิตฟาร์มโคนมเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบ น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข หน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง งานบริการวิชาการ โรงพยาบาลสัตว์ บรรยายหัวข้อ การใช้ฮอร์โมนเพื่อลดวันท้องว่างในแม่โคนมหลังคลอดน.สพ.เอกชัย ลัยยะ ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาความสูญเสียจากโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคนมในจังหวัดเชียงใหม่” ปิดท้ายด้วยการแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “35 ปี วิจัยและพัฒนานำพาเกษตรกรไทยสู่สากล” โดย รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นายสัตวแพทย์ ผู้อำนวยการและบุคลากรจากศูนย์ผลิตน้ำเชื้อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์โคนมขอนแก่น องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม (อ.ส.ค) และวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ รวมจำนวน 150 คน
     ส่วนกิจกรรมในภาคกลางคืนเป็นกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตในวาระการเกษียณอายุราชการของ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดีคนที่ 4 ของคณะบรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่นเริ่มด้วยการรำอวยพรจากศิษย์ปัจจุบัน การกล่าวมุทิตาจิตโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์ เขต 4 และ น.สพ.วิศิษฐ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งกิจกรรมในภาคกลางคืนมีศิษย์เก่าทั้ง 28 รุ่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Tuesday, 29 September 2020 03:50  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th