E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือในการพัฒนา VR เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตบัณฑิต

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. ณ ห้องคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท กฤชสร55 จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Virtual/Augmented Reality Technology)  เพื่อนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และเพื่อใช้ฝึกหัดศัลยสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิก ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นายเพิ่มพงศ์ เอี้ยวบันดาลสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทบลูโอเชียน เทคโนโลยี จำกัด และ น.สพ.ศาสตรา สิทธิสาร กรรมการผู้จัดการบริษัทกรชสร55 จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกความร่วมมือ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง และผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นสักขีพยาน


Last Updated on Tuesday, 29 September 2020 02:36  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th