E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “สานสายใยผูกพัน...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

E-mail Print PDF

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2  อาคารเชิดชัย   รัตนเศรษฐากุล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ  ของบุคลากร ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการรวม  3 ท่าน คือ

  1. รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (พ.ศ.2549-2557)
  2. นายสมัย  แข็งขันธ์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ อดีตหัวหน้างานนโยบายและแผน
  3. นางสุดารัตน์  บัวทวน  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าภารกิจด้านวิจัยและและวิเทศสัมพันธ์

     โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และในงานยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการด้วย ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยการรำอวยพร พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อต่อแขนผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงพิเศษจากบุคลากร  และการร่วมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน  พร้อมกับได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุทธิศักดิ์  นพวิญญูวงศ์ เป็นผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ และนายประสิทธิ์  โททุโย ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน กล่าวคำนิยมให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ   ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ความเป็นกันเองอย่างอบอุ่น


Last Updated on Monday, 28 September 2020 07:37  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th