E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้อง VM 3104 ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ทำหน้าที่เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ รวมทั้งกล่าวขอบคุณสถานประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม “วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นเวทีสำหรับสถานประกอบการที่จะได้นำเสนอข้อมูลของสถานประกอบการให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสมัครรับคัดเลือกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการที่ตนสนใจในรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 2 เมษายน 2564 ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563  และสถานประกอบการที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ จำนวนมากกว่า 75 หน่วยงาน และแจ้งความประสงค์นำเสนอข้อมูลและสัมภาษณ์นักศึกษาจำนวนกว่า 17 หน่วยงาน


Last Updated on Tuesday, 22 September 2020 05:55  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th