E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านการใช้สมุนไพรในสัตว์

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาได้ร่วมกันออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมในหัวข้อ “การผลิตยาภายนอกสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อห้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์ และมีผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เกิดขึ้นในชุมชน กลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้นำชุมชน นักเรียนและผู้สนใจ จำนวน 40 คน โดยการใช้สมุนไพรรักษาโรคของสัตว์เลี้ยงเป็นแนวทางหนึ่งที่เข้ากันได้กับเกษตรธรรมชาติและทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้โดยการใช้สมุนไพรธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและราคาไม่แพง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาสัตว์เพื่อนำมาใช้ในการรักษาสัตว์ในโรคบางชนิดที่สามารถรักษาเองได้หรือป้องกันการเกิดโรคได้ ซึ่งนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อยาสัตว์แล้วยังทำให้สัตว์มีสุขภาพดีและส่งผลต่อสุขภาพของคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย ทำให้ลดการเกิดการดื้อยา โรคติดต่อระบาดสู่คนและสัตว์อื่น รวมทั้งสามารถลดการใช้สารเคมียารักษาโรคสัตว์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศได้ส่วนหนึ่งทำให้ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพร ในการนี้กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยามีความรู้ความสามารถในการผลิตยาสัตว์ เนื่องด้วยมีการสอนวิชาเภสัชกรรมทางสัตวแพทย์ให้กับนักศึกษาโดยเป็นการสอนการผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์ทั้งในรูปแบบยากินและใช้ภายนอก ทั้งนี้คุณสมบัติของสมุนไพรที่นำมาใช้ในการเตรียมยานั้นได้มาจากผลจากการวิจัยของหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการและการค้นคว้าผลการวิจัยที่ผ่านมาซึ่งสมุนไพรส่วนใหญ่นั้นเป็นสมุนไพรที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วประชาชนไม่สนใจที่จะนำสมุนไพรเหล่านี้มาใช้ในสัตว์เนื่องด้วยอาจไม่รู้สรรพคุณ ไม่รู้ส่วนที่จะใช้และที่สำคัญไม่รู้ขนาดที่ใช้ในสัตว์ ดังนั้นทางกลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงได้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่นสำหรับโรคในสัตว์และสอนการผลิตยาสำหรับสัตว์จากสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถผลิตยาจากสมุนไพรได้ และสามารถนำยาที่ผลิตได้ไปใช้ในสัตว์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการรักษา ส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพดีและลดการเกิดผลเสียจากโรคสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อม


Last Updated on Friday, 18 September 2020 06:20  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th