E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน  2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง VM 3104 ชั้น 1 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษา นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการการศึกษา ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่นักศึกษาด้านแนวทางการเรียน และการปฏิบัติงาน ในรายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะทางการปฏิบัติ และเตรียมการเลือกสถานประกอบการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำรายวิชาสหกิจศึกษา ได้ทำการบรรยายในหัวข้อและประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม รองประธานคณะกรรมการบริหารรายวิชาสหกิจศึกษาฯ บรรยายเรื่องปฏิทินการฝึกงานด้านสหกิจศึกษาและการเตรียมตัวของนักศึกษา รศ.น.สพ.ปรีณัน จิตะสมบัติ บรรยายเรื่อง ปฏิทินการฝึกงานด้านสหกิจศึกษาและการเตรียมตัวของนักศึกษา ผศ.น.สพ.ชัยวัฒน์ จรัสแสง บรรยายเรื่อง สัตว์ใหญ่และสัตว์แพทย์สาธารณสุขกับสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ นายสิทธิพร กาบบัวลอย นำข้อมูลด้านการฝึกสหกิจศึกษาในต่างประเทศ และ รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย บรรยายเรื่อง Soft Skills needed in Veterinary Medicine โดยโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศฯ ในครั้งนี้ ทั้งสิ้น 77 คน


Last Updated on Friday, 18 September 2020 04:38  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th