E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องราชสีห์ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ และบริเวณลานจอดรถคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ  ร่วมกับบุคลากรงานบริหารและธุรการ กองบริหารงานคณะ จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 ขึ้น  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำทีมโดย นายเกษม ภูธรรมะ ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย พร้อมทีมวิทยากรภาคสนามทำหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการฝึกอบรมประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติที่คณะจัดสรรที่พักให้พักบนชั้น 6 ของอาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ รวมทั้งนักศึกษาชั้นระดับปริญญาตรีชั้นปีอื่นๆที่มีความสนใจ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ อนึ่ง ทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับทุกๆคน แม้จะมีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไว้พร้อมหากขาดทักษะและประสบการณ์แล้วก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นการฝึกประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดอัคคีภัยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้และฝึกให้เกิดทักษะความชำนาญให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้


Last Updated on Friday, 18 September 2020 02:15  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th