E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการใช้โปรแกรมหมอหมูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มสุกร

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์กลุ่มอายุรศาสตร์ปศุสัตว์ นำโดย รศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนได้แก่ บริษัท ไฟโตไบโอติกส์(ประเทสไทย) จำกัด บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด และ ชัยยุทธฟาร์ม พร้อมด้วยทีมวิทยากรจาก บริษัท ไลฟ์ อินฟอร์เมติก จำกัด จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมหมอหมูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มสุกร และอัพเดทสถานการณ์การเลี้ยงสุกรในปัจจุบัน โดยกิจกรรมของการจัดอบรมประกอบด้วยการบรรยายถ่ายทอดความรู้การจัดการฟาร์มสุกรในสภาวะปัจจุบันของประเทศไทย การใช้โปรแกรมหมอหมูเพื่อการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพฟาร์มสุกรพันธุ์และสุกรขุน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาชั้นคลินิกคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผู้ประกอบการฟาร์มสุกร และนายสัตวแพทย์คุมฟาร์ม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน


Last Updated on Tuesday, 15 September 2020 04:14  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th