E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ผู้ช่วยศาตราจารย์ น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ น.สพ.กานต์ ยงวณิชย์ สัตวแพทย์ นายอนุสิทธิ์ สังคีรี นางสาวจรรยาภรณ์ ศรีสารคาม ผู้ช่วยสัตวแพทย์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม” ประจําปี 2563 เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม การอุทิศเพื่อชุมชน เน้นการบริการวิชาการ ยกระดับจิตสํานึกในการรับใช้สังคมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยทีมคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ร่วมกิจกรรมโดยให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้นและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดเห็บ หมัดในสัตว์เลี้ยง ผลการดำเนินงานการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งสุนัขและแมว รวมเป็นจำนวน 60 ตัว


Last Updated on Friday, 11 September 2020 00:38  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th