E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563  ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา  09.00-12.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตเข้าร่วมกับโครงการบริจาคโลหิตที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มพูนจิตสาธารณะ ให้กับนักศึกษา และบุคลากรของคณะ ในการนี้คณะได้นำนักศึกษาและบุคลากร จำนวน 9 คน  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ  ศูนย์ประชุมการแสดงสินค้าและประชุมนานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล และ ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Last Updated on Wednesday, 09 September 2020 06:29  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th