E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA”

E-mail Print PDF

     เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องอาชาไนย  ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจแผนและประกันคุณภาพ งานแผนและงบประมาณ กองบริหารงานคณะ ได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ“การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA” ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของเกณฑ์ AUN-QA รวมถึงแนวทางการนำเอาเกณฑ์นี้มาใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรต่อไปในอนาคต โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าหมายที่จะใช้เกณฑ์นี้กับหลักสูตรในระดับบัณฑิตปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ในปีการศึกษา 2565 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้คณะได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วรีสิริ สิงหศิริ อาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับวิทยากรด้วย
     อนึ่ง AUN-QA หรือ เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นภายหลังจากที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ได้ปลดล็อคการใช้ มคอ.3-7 ในการประกันคุณภาพหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ให้ความสนใจในการนำ AUN-QA เป็นเครื่องมือในการประกันคุรภาพหลักสูตรเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Tuesday, 08 September 2020 01:00  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th