E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
     ซึ่งในปัจจุบันจากคณาจารย์ทั้งหมด 71 คน มีคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 26 คน และตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 34 คน คิดเป็นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณะทั้งหมดร้อยละ 84.51 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังมีคณาจารย์ที่อยู่ในระหว่างรอผลพิจารณาตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน รองศาสตราจารย์ จำนวน  1 คน และศาสตราจารย์ จำนวน  1 คน


Last Updated on Wednesday, 16 September 2020 01:27  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th