E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานบริการของโรงพยาบาลสัตว์

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ วารีวัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ได้จัด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานบริการของโรงพยาบาลสัตว์” ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความต้องการ/ความคาดหวังของสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมแบ่งกลุ่มอภิปรายภายใต้หัวข้อ “เกณฑ์การประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล แบบ TAHSA ของโรงพยาบาลสัตว์” โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มตามบทบาทหน้าที่พร้อมนำเสนอความคิดเห็นและข้อควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้ง 13 บท ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ทบทวนและเสนอแนะทั้งมาตรฐานบังคับและมาตรฐานทั่วไป เพื่อวางแผน ปรับปรุง ทั้งนี้ทางทีมงานคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเข้าสู่การเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานของโรงพยาบาลสัตว์ต่อไป
     โดย TAHSA (Thailand Animal Hospital Standards and Accreditation) หรือ "มาตรฐานสถานพยาบาลสัตว์ในประเทศไทย" เป็นมาตรฐานการบริหารจัดการโรงพยาบาลสัตว์ที่ริเริ่มโดยคณะทำงานในสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย โดยเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดคุณภาพของการให้บริการการรักษาสัตว์เป็นหนึ่งเดียวกัน มีเกณฑ์วัดที่มีความหมายอยู่ในระดับเดียวกับสากล สร้างความมั่นใจในบริการการรักษาสัตว์แก่ประชาชนทั่วไป โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์เป็นเป้าหมายสูงสุด TAHSA ได้แบ่งมาตรฐานออกเป็น 13 บท ประกอบด้วย 1. มาตรฐานการดูแลสัตว์ป่วย : วิสัญญี (Quality of Care: Anesthesia) 2. มาตรฐานการดูแลสัตว์ป่วย: โรคติดเชื้อ (Quality of Care: Contagious Disease) 3. มาตรฐานการดูแลสัตว์ป่วย: การดูแลฉุกเฉินและวิกฤติ (Quality of Care: Emergency and Critical Care) 4. มาตรฐานการดูแลสัตว์ป่วย: การจัดการความเจ็บปวด (Quality of Care: Pain Management) 5. มาตรฐานการดูแลสัตว์ป่วย: การดูแลสัตว์ป่วย (Quality of Care: Patient Care) 6. มาตรฐานการดูแลสัตว์ป่วย: ศัลยกรรม (Quality of Care: Surgery) 7. มาตรฐานระบบเวชระเบียน (Medical Record) 8. มาตรฐานห้องตรวจรักษา (Facility: Examination Facilities) 9. มาตรฐานการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง (Facility: Housekeeping and Maintenance) 10. มาตรฐานการวินิจฉัยด้วยภาพ (Diagnostic Imaging) 11. มาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Laboratory) 12. มาตรฐานทางเภสัชกรรม (Pharmacy) 13. มาตรฐานการบริการเจ้าของไข้ (Management: Client Service) โดยในแต่ละบทยังได้แบ่งมาตรฐานเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) มาตรฐานบังคับ (Mandatory Standards) หมายถึง มาตรฐานที่มีความสำคัญ โดยสถานพยาบาลสัตว์จำเป็นต้อง ผ่านทุกข้อจึงจะได้รับการประเมินมาตรฐานทั่วไปในขั้นตอนต่อไป (2) มาตรฐานทั่วไป (General Standard) หมายถึง มาตรฐานที่สถานพยาบาลสัตว์ควรมี มาตรฐานเหล่านี้เป็นส่วนที่ ประเมินด้วยคะแนน สถานพยาบาลสัตว์สามารถรับคะแนนตามหัวข้อที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานนั้นๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการครบทุกข้อ


Last Updated on Monday, 31 August 2020 06:13  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th