E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงระดมความคิดเห็นจากศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ งานแผนและงบประมาณ กองบริหารงานคณะได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการระดมความคิดเห็นจากศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ความต้องการ หรือความคาดหวังของบรรดาศิษย์เก่าต่อการบริหารงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของคณะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมประกอบด้วยศิษย์เก่าที่ทำงานในภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคราชการ บริษัทเอกชน โรงพยาบาลสัตว์เอกชน ฟาร์มเอกชน และอาชีพอิสระ ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นทำให้คณะได้รับทราบข้อมูลและข้อชี้แนะ/ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในพันธกิจต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร นำโดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์ และศิษย์เก่า รวมทั้งหมด จำนวน 25 ท่านเข้าร่วมกิจกรรม


Last Updated on Monday, 31 August 2020 01:31  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th