E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์ของเก่าคณะมอบรางวัล “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล” ประจำปี 2563

E-mail Print PDF

     เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณบดีผู้ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้อยู่ในความทรงจำของนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประสบผลสำเร็จทั้งในหน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัวอย่างยอดเยี่ยม ได้รับการยอมรับจากคณะ มหาวิทยาลัย หรือสังคมทั่วไป โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน และอ้างอิงได้ รวมทั้งได้อุทิศตนสนับสนุนกิจกรรมของคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสังคมทั่วไปอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ นำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจต่อคณะและมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบรางวัล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล” ประจำปี 2563 ให้แก่ น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 (ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 24) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดเบื้องต้นอย่างครบถ้วน นอกจากจะเคยได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ของคณะในปี 2547 รางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ” มอบโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2554 แล้ว น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการบริหารธุรกิจ” ประจำปี พ.ศ.2560 ด้วย ในปัจจุบันนอกจากจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์จำนวนมากแล้ว น.สพ.ธนวัสส์ วิบูลย์อุทัย ยังประกอบธุรกิจสาขาอื่นๆ ด้วย เช่น โครงการเลกนครา ขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังได้มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นในบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ในพิธีไหว้ครูประจำปีของคณะ ซึ่งท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล ให้เกียรติเดินทางมามอบรางวัลด้วยตัวท่านเองLast Updated on Monday, 31 August 2020 02:16  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th