E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะมอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2563

E-mail Print PDF

     เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของคณะในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ที่ได้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ก่อให้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในแวดวงของศิษย์เก่าด้วยกันและบุคคลทั่วไปให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่า “ฟ้าหม่นมอดินแดง” คณะจึงได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 นี้มีการมอบรางวัล จำนวน 10 รางวัล โดยแบ่งออกเป็น  3 ด้าน คือ ด้านวิชาการและวิจัย ด้านบริหารองค์กรภาคราชการ และด้านบริหารภาคธุรกิจเอกชนและโรงพยาบาลสัตว์ โดยรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

 ด้านวิชาการและวิจัย

1.

รศ.สพ.ญ.ดร.สิริขจร  ตังควัฒนา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1

 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.

ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา  ลีทองดี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5

 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.

รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์  พริ้งเพราะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7

 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านบริหารองค์กรภาคราชการ

1.

ผศ.น.สพ.ดร.เชวง  สารคล่อง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3

 

ตำแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร

2.

น.สพ.วิเชียร  จารุเพ็ง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3

 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.

น.สพ.พรชัย  อินทร์คำดี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6

 

ตำแหน่ง หัวหน้าด้านกักกันสัตว์ภูเก็ต  กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านบริหารองค์กรภาคเอกชนหรือโรงพยาบาลสัตว์

1.

น.สพ.เจริญ  ภูศรี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12

 

ตำแหน่ง Country manager บริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป ฟิลิปปินส์

2.

น.สพ.นพนันท์  ธงฤทธิ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 14

 

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเครือ เวท โปรดักส์ จำกัด

3.

สพ.ญ.สุวิมล  อามาตย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16

 

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ผู้ชำนาญการด้านสัตว์ปีก

 

บริษัท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

4.

น.สพ.อัตพล  ทองอร่าม ศิษย์เก่ารุ่นที่ 18

 

ตำแหน่ง National Sales Manager บริษัท Cargill siam Co., Ltd. และ

ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสัตว์ในเครือ Pro-Vet

     โดยพิธีมอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นในบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ในพิธีไหว้ครูประจำปีของคณะ พวกเราชาวฟ้าหม่นมอดินแดงทุกคนขอร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมกับศิษย์เก่าที่เราภูมิใจในปีนี้มา ณ โอกาสนี้ด้วยLast Updated on Monday, 31 August 2020 02:31  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th