E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง กองบริหารงานคณะได้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทดลองที่คณะได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาสัตวแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการดูแลและใช้บรรดาสัตว์ทดลองเหล่านั้นให้เป็นไปอย่างมีเมตตาธรรม เป็นไปตามกฎหมายและจรรยาบรรณของการใช้สัตว์ทดลองแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรดาสัตว์เหล่านั้นในฐานะของการเป็นครูให้กับนักศึกษาอีกทางหนึ่ง โดยพิธีทำบุญในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


Last Updated on Monday, 31 August 2020 01:24  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th