E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควันและตู้กรองอากาศสะอาด

E-mail Print PDF

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร. มนัสนันท์ บริสุทธิ์เพ็ชร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการพิเศษ) รวมทั้ง นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา ได้จัดอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควันและตู้กรองอากาศสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และ/หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการได้รับความรู้ทั่วไป ความแตกต่าง ลักษณะการใช้งานของตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควันและตู้กรองอากาศสะอาด ในแต่ละแบบ รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระวังและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องอย่างถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรพันธ์ อินตะนัย ตำแหน่ง Product sales Specialist และทีมงานของบริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด รับหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน  34 คน


Last Updated on Friday, 28 August 2020 07:27  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th