E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ราตรีน้องใหม่ รุ่นที่ 34”

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 17.30–24.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดงาน “ราตรีน้องใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 34” ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย ชั้น 2  อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยผ่านกิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่และกิจกรรมต่างๆที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษาใหม่ภายในคณะ โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีและก่อให้เกิดความความรักความภาคภูมิใจในคณะและมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 345 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ


Last Updated on Tuesday, 25 August 2020 06:40  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th