E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้จัดกิจกรรม เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักกับชุมนุมต่างๆที่สังกัดสโมสรนักศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 7 ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา ชุมนุมป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า ชุมนุมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ  ชุมนุมถ่ายภาพ  ชุมนุมดนตรีสากล ชุมนุมฝึกสุนัข และชุมนุมรักสัตว์น้ำ และเพื่อทำความเข้าใจความสำคัญของบทบาทหน้าที่และกิจกรรมของแต่ละชุมนุม อันเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของชุมนุมที่สนใจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในคณะ


Last Updated on Tuesday, 25 August 2020 06:18  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th