E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

E-mail Print PDF

     ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ น.สพ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.วีรพล ทวีนันท์ กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.สราวุธ ศรีงาม อาจารย์.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์  น.สพ.อวิรุทธ์ วิชัยวงษ์ น.สพ.พีรพัฒน์ ดีสุข สัตวแพทย์คลินิกหน่วยสัตว์เคี้ยวเอื้อง โรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลสัตว์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ร่วมออกหน่วยให้บริการทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ กำจัดเห็บหมัด สุ่มเก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระ ตัดเขา ผ่าฝี ตรวจการมองเห็นในลูกโคนม ตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โค ตรวจการตั้งท้อง พร้อมกับมอบวิตามินและแร่ธาตุก้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอโพธิ์ชัย อำเภออาจสามารถ อำเภอทุ่งเขาหลวงและอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  รวมสัตว์ที่รับบริการ ประมาณ 140 ตัว


Last Updated on Friday, 21 August 2020 00:43  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th