E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา ประจำปี 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ “ถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา” ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ได้จัดขึ้น ณ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต บ้านดงเย็น ตำบลบัวเงิน  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  และทำการปล่อยปลา ณ ชลประทานเขื่อนหนองหวาย  อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น โดยเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาของทุก ๆ ปี พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นประเพณีอันดีงามในการปฏิบัติสืบทอดในการทำบุญถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน  และปัจจัยไทยธรรมที่จำเป็นอื่น ๆ แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อส่งเสริมปฏิปทาจริยาวัตร และการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ฆราวาส  อุบาสก  อุบาสิกา นับจากวันอาสาฬหบูชาไปจนครบไตรมาส อันเป็นการอุปถัมภ์และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร และบุคลากรเดินทางไปร่วมทำบุญ จำนวน 38 คน


Last Updated on Monday, 17 August 2020 03:17  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th