E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด “พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4” ประจำปีการศึกษา 2563

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  13  สิงหาคม  2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการ “พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4” ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น  โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4 มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพการสัตวแพทย์ คณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีกับการที่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4  ได้ประสบความสำเร็จในการเรียนผ่านระดับชั้นพรีคลินิกและก้าวสู่ชั้นคลินิก ซึ่งถือว่าเป็นการก้าวผ่านความสำเร็จมาแล้วครึ่งหนึ่งของการศึกษา และนอกจากนั้นยังมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่นักศึกษาต้องคำนึงถึงวิชาชีพที่ตนเองต้องเกี่ยวข้องในอนาคต ดังนั้น พิธีมอบเสื้อคลินิกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องจัดขึ้นให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นึกศึกษามีความภาคภูมิใจ ความตั้งใจและความพยายามเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณภาพที่เหมาะสมในอนาคต  และยังเป็นประเพณีอันดีงามสืบทอดกันต่อไป  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง  และนักศึกษาสัตวแพทย์ทุกชั้นปี  ประมาณ 270  คน  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว


Last Updated on Monday, 17 August 2020 02:57  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th