E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2563

E-mail Print PDF

     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ได้จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2563 และร่วมกิจกรรมภายใต้ "วันสัตวแพทย์ไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ 4 สิงหาคมของทุกปีโดยให้บริการตรวจสุขภาพ ถ่ายพยาธิ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดป้องกันพยาธิหนอนหัวใจฟรี เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 ทั้งในและนอกเวลาราชการ ณ บริเวณห้องโถงอาคารสัตววิทยรักษ์ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมกระตุ้นให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง ให้ความสำคัญและร่วมมือในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนเป็นโครงการบริการวิชาการที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 710 631 คลินิกปฏิบัติด้านสัตว์เล็กโดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงที่โรงพยาบาลสัตว์ เน้นการฝึกปฏิบัติในด้านอายุรกรรมสัตว์เลี้ยง โดยการดำเนินงานในครั้งนี้มีคณาจารย์ประกอบด้วย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและดิจิทัล รศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ซิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.น.สพ.ดร.สายใจ กองเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  ร่วมลงปฏิบัติงานให้บริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับบริการทั้งสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้นจำนวน 244 ตัว


Last Updated on Friday, 14 August 2020 00:31  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th