E-Book

-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2562

E-mail Print PDF

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา ณ ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัยและบริการการศึกษา กองบริหารงานคณะ ได้จัดโครงการ     ”ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา” ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยในปัจจุบันหลักสูตรมีการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพทางการศึกษาและจำเป็นต้องดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนด และก่อนการดำเนินงานในปีต่อๆ ไปต้องมีการนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาใช้ประกอบการพิจารณาเตรียมการหรือวางแผนดำเนินงานในปีต่อไปด้วย การจัดทำ มคอ.3 ที่สอดคล้องและครอบคลุมและส่งผลถึงการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน จึงเป็นแนวทางที่จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามแผนที่การเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้  โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการทวนสอบ อาจารย์เจ้าของรายวิชา ได้ทำการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 พิจารณากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน มคอ.3 และรายงานสรุปผลการทวนสอบรายวิชา ตลอดจนวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางการจัดทำ มคอ.3 รายวิชาที่ทำการทวนสอบสำหรับภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้คณะได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและนำประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าอบรม พร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการ


 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th